Online test

1. V primární prevenci je u diabetiků indikována antiagregace:

a/ Acetylsalicylovou kyselinou
b/ Klopidogrelem
c/ Tiklopidinem
d/ Žádná

2. Protidestičková léčba snižuje riziko opakování kardiovaskulární příhody o:

a/ Polovinu
b/ 10%
c/ Přibližně 20%
d/ O 75%

3. V primární prevenci lze účinnost protidestičkové léčby vyčíslit jako snížení rizika všech cévních příhod o:

a/ 5%
b/ 12%
c/ 30%
d/ 15%

4. Podle posledních doporučení pro prevenci ICHS je možné zvážit podávání acetylsalicylové kyseliny v primární prevenci u:

a/ Nemocných s obtížně korigovatelnou arteriální hypertenzí
b/ Všech pacientů bez anamnézy vředové choroby žaludku
c/ Nemocných léčených statiny
d/ Dobře kompenzovaných hypertoniků s vysokým/velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem

5. Acetylsalicylová kyselina blokuje:

a/ Destičkový receptor pro fibrinogen
b/ Destičkový ADP receptor
c/ Destičkovou cyklooxygenázu
d/ Destičkový receptor pro trombin

6. Inhibice agregace acetylsalicylovou kyselinou je:

a/ Ireverzibilní
b/ Částečně reverzibilní
c/ Plně reverzibilní

7. Dávka acetylsalicylové kyseliny používaná v ČR v indikaci protidestičkové léčby je:

a/ 75mg
b/ 400mg
c/ 100mg
d/ 81mg

8. Klopidogrel:

a/ Je thienopyridinový blokátor destičkových receptorů pro ADP
b/ Blokuje destičkové funkce ireversibilně
c/ Je proléčivo
d/ Všechny odpovědi jsou správné

9. Maximum účinku dosahuje klopidogrel při použití dávky 75mg denně za:

a/ 1-2 hod
b/ 2 dny
c/ 3-4 dny
d/ 10 dnů

10. Klopidogrel má ve srovnání s ASA:

a/ Delší dobu inhibice destičkových funkcí
b/ Kratší dobu inhibice destičkových funkcí
c/ Stejně dlouhou dobu inhibice destičkových funkcí

11. Klopidogrel je:

a/ Účinnější než ASA
b/ Bezpečnější než ASA
c/ Obě odpovědi jsou správné
d/ Ani jedna odpověď není správná

12. V kontextu akutního koronárního syndromu se podává dosud klopidogrelem neléčenému pacientovi:

a/ 75mg klopidogrelu
b/ 150mg klopidogrelu
c/ 300-600mg klopidogrelu
d/ 1000-1500mg klopidogrelu

13. Duální antiagregační léčba kombinací kyseliny acetylsalicylové s klopidogrelem není indikována:

a/ Po ischemické cévní mozkové příhodě
b/ Po akutním infarktu myokardu s ST elevacemi
c/ Po elektivní perkutánní koronární intervenci se zavedením stentu
d/ Při selhání monoterapie k. acetylsalicylovou

14. Chronickou monoterapii klopidogrelem volíme v případě:

a/ Prokázané intoleranci ASA
b/ Recidivy kardio- nebo cerebrovaskulární příhody při léčbě ASA
c/ Při necitlivosti na ASA zjištěné laboratorním vyšetřením (např. agregometrie)
d/ Všechny odpovědi jsou správné

15. Ve srovnání s ASA je klopidogrel u diabetiků:

a/ Srovnatelně účinný
b/ Účinnější
c/ Méně účinný

16. Nejvýznamnější rizikový faktor krvácivých komplikací při protidestičkové léčbě je:

a/ Arteriální hypertenze
b/ Kouření
c/ Obezita
d/ Věk

17. Po akutním koronárním syndromu nebo revaskularizaci je klopidogrel běžně hrazen po dobu:

a/ 1 měsíce
b/ 3 měsíců
c/ 6 měsíců
d/ 12 měsíců

18. Které z uvedených protidestičkových léčiv je nejúčinnější:

a/ Acetylsalicylová kyselina
b/ Dipiridamol
c/ Klopidogrel
d/ Tiklopidin

19. Mezi protidestičkové léky nepatří:

a/ Dipiridamol
b/ Rivaroxaban
c/ Klopidogrel
d/ Tiklopidin

20. Studie CAPRIE testovala u nemocných v sekundární prevenci aterosklerózy:

a/ ASA versus klopidogrel
b/ Duální antiagregační léčbu versus placebo
c/ Klopidogrel versus ASA a dipiridamol
d/ Klopidogrel versus tiklopidin